Sacramenten

Samen vieren is één van de hoekstenen van ons christen zijn. Wij komen in gemeenschap samen om Jezus' leven, dood en verrijzenis te gedenken in de viering van de sacramenten. Wij vinden in dit vieren de kracht en de inspiratie voor ons dagelijks leven. Sterke momenten en ervaringen in ons leven willen wij verdiepen en ze door Gods liefde laten zegenen. Dat gebeurt bij het doopsel, het vormsel, het huwelijk, de priesterwijding, het boetesacrament, de ziekenzalving en de eucharistie.

Samen de sacramenten vieren, versterkt onze verbondenheid, onze eenheid en onze samenhorigheid met elkaar en met God. Daarom is het wezenlijk dat wij als gelovigen regelmatig samenkomen in de kerkdiensten.

Het doopsel

Onze christengemeenschap verwelkomt nieuw leven in de doop. Het doopsel heeft één keer in de maand plaats op een zondagnamiddag in een gezamelijke doopviering. De dag en het uur wordt afgesproken met de priester. Rond Lichtmis nodigen wij de ouders uit voor een dankviering waarbij alle kinderen die in het voorbije jaar gedoopt werden, gezegend worden.

Het vormsel

De Geest van de Heer sterkt ons om te getuigen en te leven in zijn spoor. Het sacrament van het vormsel wordt voorbereid in de vormselcatechese gedurende een jaar. De samenkomsten hebben de bedoeling om de vormelingen de parochie en Jezus Christus beter te leren kennen. De kerkdienst van het vormsel en de plechtige communie is gewoonlijk op een zaterdag namiddag, het derde weekend na Pasen. Meer info over het vormsel vindt u op de webpagina.

Het huwelijk

Mensen beloven elkaar trouw voor het leven in de huwelijkssluiting. De afspraak van de huwelijksdag en het uur gebeurt met de priester. Deze afspraak gebeurt liefst op tijd. Wie kerkelijk wil huwen, wordt uitgenodigd op een decenale samenkomst in voorbereiding op het huwelijk.

Het boetesacrament

Wij schenken elkaar vergiffenis en de Heer zelf komt ons ook zo tegemoet in het sacrament van de verzoening. Er is biechtgelegenheid in de dekenale kerk te Lebbeke elke zaterdag tussen 16 en 17 uur.

De ziekenzalving

Bij ziekte en bij sterven wordt de ziekenzalving toegediend door de priester. De familie spreekt dit af met de priester.

De eucharistie

In de eucharistie gedenken wij het Laatste Avondmaal van Jezus Christus. Wij vieren de eucharistie op zondag om 9.30 uur, afwisselend met Wieze (meer info, zie kalender). Soms zijn er andere uren en dan worden deze meegedeeld in de kerk en in het parochieblad.
Er zijn geen missen in de week.
Naast de veertiendaagse eucharistievieringen beleven wij ook hoogtemomenten in de kerk, zoals bijvoorbeeld de Kerstmis, de Paaswake, de gebedsdienst voor overledenen op Allerzielen, de dankviering voor de eerste communicanten en de vormelingen, de kruisjesoplegging, de duivenwijding, de jeugdvieringen, enz.

Weekendvieringen : zondag 9.30 uur

De gebedsdienst

De gebedsdienst heeft ook zijn plaats in de liturgie. Bijvoorbeeld de dienst voor de overledenen op Allerheiligen, de dienst op Aswoensdag. Het zijn momenten waarop de gebedsdienst terecht mag gekozen worden naast de eucharistie. Ook een huwelijksviering en een uitvaartdienst mag gebeuren met een gebedsdienst. Deze gebedsdienst heeft evenveel bestaansrecht en is heel waardevol naast de eucharistie.